1. REGULAMIN KONKURSU

  Mandel Store na nazwę torebki

   

   

  • 1. Informacje ogólne

   

  1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
  2. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu na nazwę torebki, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Mandel –

  Monika Kalicińska zarejestrowana w Warszawie, przy al. Krakowskiej 205/211, 02-180  Warszawa, legitymująca się numerem NIP: 5223036948 (dalej „Organizator”).

  1. Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem strony internetowej Mandel Store pod adresem: https://mandel-store.com oraz konta mandel_store na Instagramie, pod adresem: https://www.instagram.com/mandel_store/
  2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.
  4. Czynność zgłoszenia do udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
  5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

   

   

  • 2. Czas trwania Konkursu

   

  1. Konkurs odbywa się w okresie: od dnia 24.09.2020 r. do 08.10.2020 r.

   

   

  • 3. Komisja konkursowa

   

  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
  2. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel firmy Mandel (2 osoby).

   

   

  • 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

   

  1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne spełniające łącznie wszystkie poniższe przesłanki: a) zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia, c) posiadają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, d) zaakceptowały niniejszy Regulamin.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie, niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
  3. Uczestnik Konkursu i tym samym autor zgłoszenia biorącego udział w Konkursie, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) - akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnianie utworu anonimowo.

   

   

   

   

  • 5. Udział w Konkursie

   

  1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
  2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: a) zgłosi swoje uczestnictwo poprzez wykonanie zadania konkursowego b) wykona zadanie konkursowe zgodnie z zasadami konkursu.
  3. Zadanie konkursowe (dalej: “Zadanie Konkursowe”) Wymyśl nazwę na torebkę ze zdjęcia na koncie Instagramowym Organizatora, opublikowanym dnia 24.09.2020. Warunkiem udziału w konkursie jest śledzenie konta Organizatora oraz przedstawienie konkursowego hasła wyłącznie pod zdjęciem opublikowanym 24.09.2020.
  4. Zgłoszenia Uczestników mają przyjąć formę posta opublikowanego na profilu w serwisie Instagram.
  5. Jeden Użytkownik może dodać dowolną ilość nazw w ramach Zadania Konkursowego podczas trwania konkursu.
  6. Hasła konkursowe muszą zostać opublikowane w czasie trwania konkursu, który określa Regulamin.
  7. Spośród Uczestników Komisja Konkursowa wybierze 1 osobę (dalej: „Zwycięzca”), które w ocenie Komisji najlepiej zinterpretowały temat konkursu.
  8. Zwycięzca zobowiązany jest zwrócić się do Organizatora poprzez wiadomość e-mail. Zobowiązany jest nadesłać następujące informacje niezbędne do dostarczenia nagrody: a) swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego.
  9. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych, o których mowa w pkt 7 powyżej w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
  10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
  11. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy: a) nie działają osobiście, lecz przez osoby trzecie; b) nadeślą Zadanie Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora, c) naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zadania Konkursowe będą przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
  13. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e- mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

   

   

  • 6. Wyłonienie Zwycięzców

   

  1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagrody dla 1 Zwycięzcy wyłonionego przez Komisję.
  2. Wyłonienie laureata Nagrody odbędzie się w następujący sposób: wybór 1 laureatów odbędzie się dnia 09.10.2020, spośród nadesłanych zgłoszeń do Konkursu od 24.09.2020 r. do 08.10.2020.
  3. Zgłoszenia oceniane będą na podstawie tego, co znajduje się w zgłoszeniu oraz jego estetyki.

   

   

  • 7. Nagrody

   

  1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu będzie:
  2. 1 dowolna torebka marki Mandel z 1 dowolonie wybranym paskiem lub uchwytami
  3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.
  4. Nagroda może być wydana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu.
  5. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, osoba taka traci prawo do Nagrody.
  6. Organizator ma prawo wykorzystać zwycięskie Zadania Konkursowe, którym zostaną przyznane przez Komisję Konkursową Nagrody do celów marketingowych Organizatora.

   

   

  • 8. Prawa autorskie do Zadania Konkursowego

   

  1. Przesłanie przez Uczestnika w ramach Konkursu Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik, który je wykorzystuje, posiada do jego treści autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym dla wzięcia udziału w Konkursie oraz że nie narusza ono praw osób trzecich, oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorom nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego będącego przedmiotem jego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe), b) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych, c) przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet; d) publiczne ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieci Internet, e) umieszczanie za pomocą dowolnej techniki na opakowaniach towarów, w tym w towarzystwie innych zdjęć; f) reklamowanie w każdej formie, w tym za pośrednictwem prasy, telewizji oraz sieci Internet włączając w to ukazywanie w ramach reklam i innych materiałów promocyjnych umieszczanych we wskazanych powyżej środkach przekazu; g) zaadoptowanie jako elementu większej całości; h) publiczne prezentowanie, wyświetlenie, wystawienie w jakikolwiek sposób.
  3. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Organizator nabywa prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Zadania Konkursowego, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
  4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Zadania Konkursowego, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych.
  5. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji w zamian za wynagrodzenie, którym jest nagroda w konkursie.
  6. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata.
  7. Uczestnik, w ramach wynagrodzenia, którym jest nagroda w konkursie, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność Zadania Konkursowego, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Zadania Konkursowego, łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata.
  8. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.
  9. Z chwilą otrzymania nagrody Zwycięzca przenosi na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie do Zadania Konkursowego na warunkach określonych w ust. 1-8. Zwycięzca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego.

   

   

  • 9. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

   

  1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia Konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, z podaniem przyczyny reklamacji.
  2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres biura Organizatora w Warszawie w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu przez Organizatora.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
  4. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

   

   

  • 10. Przetwarzanie danych osobowych

   

   

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Mandel – Monika Kalicińska zarejestrowana w Warszawie, przy al. Krakowskiej 205/211, 02-180 Warszawa, legitymująca się numerem NIP: Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hello@mandel-store.com
  2. Jeżeli Uczestnik bierze udział w konkursie „na nazwę torebkizakres przetwarzanych przez Mandel – Monika Kalicińska danych osobowych obejmuje dane dobrowolnie udostępnione przez Uczestnika w zgłoszeniu do konkursu, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, tj. w szczególności wyłonienie Zwycięzców, ogłoszenie wyników Konkursu, wydanie Nagrody, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczość księgowa i podatkowa związana z organizowanym Konkursem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi
  4. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
  5. Dane Uczestników mogą być udostępniane na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich udostępnienia. Odbiorcami danych Uczestników będą zleceniobiorcy Administratora, w szczególności dostawcy usług IT oraz księgowość.
  6. Dana osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu realizacji przez Mandel – Monika Kalicińska zadań wynikających z Konkursu (m.in. wydania Nagrody) lub do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Po zakończeniu trwania Konkursu i spełnieniu przez Organizatora obowiązków podatkowych, dane oraz ich ewentualne kopie zostaną trwale usunięte.
  7. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych:

   

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  1. Podanie danych do wzięcia udziału w Konkursie jest dobrowolne. To Uczestnik decyduje czy chce wziąć udział w organizowanym przez Mandel – Monika Kalicińska konkursie. Niepodanie danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w organizowanym Konkursie.
  2. Złożenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

   

   

  • 11. Postanowienia końcowe

   

  1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www Mandel Store. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie także prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w aplikacji konkursowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2020 r.