Terms of Service


Najważniejsze informacje o regulaminie i naszym sklepie

Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich zbiorcze podsumowanie. 

 1. Sklep stanowi własność Moniki Kalicińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „Mandel ­- Monika Kalicińska”.

 2. Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (hello@mandel-store.com), poczty tradycyjnej (Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa) lub telefonicznie (789 324 914).

 3. Wszelkie informacje o towarach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia. 

 4. Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie (zamówienie nieopłacone może zostać anulowane).

 5. Zakupiony towar powinien dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie. Jeżeli paczka towaru jest uszkodzona, powinieneś spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się z nami. 

 6. Zakupiony towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia. Pieniądze za towar zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru lub dowodu jego odesłania. 

 7. Jeżeli towar dotrze do Ciebie uszkodzony, wybrakowany lub w inny sposób niezgody z umową sprzedaży, możesz złożyć dotyczącą go reklamację. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 8. Oprócz tradycyjnych zakupów, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie:

      • second hand;
      • wypożyczania torebek;
      • napraw używanych torebek;
      • wymiany używanych torebek na zniżki. 
 9. Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://mandel-store.com/policies/privacy-policy.

  Pełną treść regulaminu sklepu znajdziesz poniżej. 

  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się z nami!

  Życzymy udanych zakupów!

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Mandel” działającego pod adresem internetowym www.mandel-store.com (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Sklep internetowy stanowi własność Moniki Kalicińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „Mandel – Monika Kalicińska” (adres do doręczeń: Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa), wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającej NIP: 5223036948, numer REGON: 362361766 (dalej: „Sprzedawca”).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: hello@mandel-store.com; 
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa;
  3. telefonu pod numerem 789 324 914. 
 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  1. prowadzi sprzedaż Towarów;
  2. dokonuje napraw Towarów używanych;
  3. oddaje Towary w najem;
  4. przyjmuje Towary używane w zamian za Kody rabatowe. 
 6. Informacje o Towarach i innych świadczeniach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Dzień roboczy - dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
  2. Klient – Kupujący, Zleceniodawca, Przekazujący lub Najemca; 
  3. Kod rabatowy – znak legitymacyjny w postaci ciągu liter i cyfr uprawniający Przekazującego do nabycia Towaru za cenę obniżoną o maksymalnie 25% (dwadzieścia pięć procent) w stosunku do ceny regularnej tego Towaru;
  4. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;
  7. Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
  8. Najemca – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę najmu Towaru lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
  9. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Towaru z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
  10. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
  11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  12. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
  13. Przekazujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę przekazania Towaru używanego lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
  14. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
  15. Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
  16. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, która może być przedmiotem Umowy zawartej w Sklepie;
  17. Towar używany – Towar, z którego korzystał Klient; 
  18. Umowa – Umowa sprzedaży, Umowa o naprawę Towaru używanego, Umowa przekazania Towaru używanego lub Umowa najmu Towaru;
  19. Umowa najmu Towaru – umowa najmu rzeczy ruchomej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się oddać Najemcy Towar do używania przez czas oznaczony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy czynsz;
  20. Umowa o naprawę Towaru używanego – umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się dokonać określonych napraw Towaru używanego, a Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy wynagrodzenie;
  21. Umowa przekazania Towaru używanego – umowa, na podstawie której Przekazujący zobowiązuje się przenieść na Sprzedawcę własność Towaru używanego, a Sprzedawca zobowiązuje się wydać Przekazującemu Kod rabatowy;
  22. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
  23. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
  25. Zamówienie - termin zdefiniowany w § 5 ust. 5 Regulaminu;
  26. Zleceniodawca – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o naprawę Towaru lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia.
2. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Towaru odnoszą się także do Towaru używanego, chyba że dane postanowienie wyraźnie wskazuje, że odnosi się ono wyłącznie do Towaru używanego. 

  §3. Wymagania techniczne

  1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
   1. połączenie z siecią Internet;
   2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
   3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
   4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
  3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 
  4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

  §4. Zasady korzystania ze Sklepu

  1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
  2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
  3. Ceny Towarów i innych świadczeń dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

  §5. Umowa sprzedaży 

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
   1. wejść na stronę internetową Sklepu;
   2. wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć przycisk „do koszyka”;
   3. wejść w zakładkę „koszyk”;
   4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
   5. w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar używany – obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o akceptacji Niezgodności wskazanych w opisie Towaru używanego;
   6. kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia i płatności”;
   7. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
    1. imię i nazwisko;
    2. adres poczty elektronicznej;
    3. numer telefonu;
    4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
    5. adres rozliczeniowy (jeżeli jest inny, niż adres dostawy);
    6. opcjonalnie - firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
    7. sposób płatności;
    8. sposób dostawy;
   8. opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera;
   9. kliknąć przycisk „Zapłać teraz”, a następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności.
  2. Jako sposób dostarczenia Towaru, Kupujący może wybrać:
   1. przesyłkę kurierską;
   2. odbiór osobisty. 
  3. Zapłaty ceny za Towar Kupujący może dokonać:
   1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera;
   2. kartą kredytową w ramach płatności online;
   3. kartą płatniczą w ramach płatności online;
   4. za pomocą kodu BLIK w ramach płatności online;
   5. szybkim przelewem w ramach płatności online.
  4. Podmiotem obsługującym płatności online dokonywane w Sklepie jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 7792308495. Rodzaje akceptowanych kart przy płatnościach online to Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

  5. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Zapłać teraz” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zamówienia (dalej: „Zamówienie”) oraz z zawarciem Umowy sprzedaż pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. 
  6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
  7. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał przycisk płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 1 (jednego) Dnia roboczego od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.

  §6. Dostarczenie Towarów

  1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odebrania Towaru oraz dokonał zapłaty ceny, może odebrać go pod adresem: Nowogrodzka 18A/6A (domofon 106), 00-511 Warszawa w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Towaru do odbioru. 
  2. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży. 
  3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw świata. Państwa, do których prowadzona jest wysyłka, każdorazowo wyświetlane są w Sklepie przed dokonaniem Zamówienia. 
  4. W przypadku wysyłki Towaru do państw nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).
  5. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, który uiszcza je równocześnie z zapłatą ceny za Towar.
  6. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 1-10 Dni roboczych od dnia: 1) zaksięgowania płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar przed jego dostarczeniem; 2) otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji - w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania zapłaty ceny za Towar przy jego dostarczeniu.
  7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży. 
  8. Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
  9. Jeżeli Towar jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar w jego obecności. Jeśli paczka Towaru jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

   §7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

   1. Postanowienia niniejszego § 7 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
   2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.
   3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
   4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej. 
   5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w postaci:
    1. elektronicznej;
    2. papierowej.
   6. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci elektronicznej, Kupujący powinien pobrać i wypełnić formularz dostępny pod tym linkiem, a następnie przesłać go pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
   7. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz dostępny pod tym linkiem, a następnie wysłać go wraz Towarem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej. 
   8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
   9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
   10. Odesłanie Towaru standardowego powinno nastąpić pod adres:
    MANDEL
    Nowogrodzka 18A/6A (domofon 106)
    00-511 Warszawa
   11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
   12. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
   13. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
   14. W przypadku, gdy Kupujący:
    1. dokonał zakupu Towarów w określonej liczbie lub o określonej wartości, dzięki czemu uzyskał korzyść cenową przyznaną przez Sprzedawcę w ramach akcji promocyjnej, a następnie dokonał odstąpienia od Umowy sprzedaży w stosunku do części zakupionych Towarów, oraz
    2. liczba lub wartość zakupionych Towarów, co do których Kupujący nie dokonał odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie uprawniałaby go do otrzymania korzyści cenowej w ramach akcji promocyjnej;
     Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia ww. korzyści cenowej ze zwracanej Kupującemu ceny Towarów, co do których Kupujący dokonał odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

   §8. Reklamacje dotyczące Towarów

   1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie: 
   2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umowa sprzedaży. 
   3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy. 
   4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 8.
   5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
     1. naprawy Towaru albo
     2. wymiany Towaru.
   6. W celu złożenia reklamacji, Kupujący powinien pobrać i wypełnić formularz dostępny pod wskazanym linkiem, a następnie przesłać go pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Do formularza wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Kupujący powinien dołączyć także zdjęcia ukazujące Niezgodności. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest bezpośrednie zbadanie Towaru, Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar w celu jego zbadania na swój koszt. 
   7. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
     1. naprawy Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru;
     2. wymiany Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru;                                     – jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
   8. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. 
   9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
    1. uznaje reklamację;
    2. uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej;
    3. odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
    4. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności. 
   10. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
   11. W przypadkach wskazanych w ust. 8 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył.
   12. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt. 
   13. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
   14. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
   15. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
   16. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
   17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
   18. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
   19. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod następujący adres:
    MANDEL
    Nowogrodzka 18A/6A (domofon 106)
    00-511 Warszawa
   20. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   §9. Umowa o naprawę Towaru używanego

   1. W przypadku chęci uzyskania wyceny naprawy Towaru używanego, Zleceniodawca może uzyskać ją poprzez wysłanie zapytania przez internetowy formularz kontaktowy dostępny w Sklepie. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie rodzi obowiązku późniejszego zawarcia Umowy o naprawę Towaru używanego oraz nie jest warunkiem jej późniejszego zawarcia. 
   2. W celu zawarcia Umowy o naprawę Towaru używanego, Zleceniodawca powinien wydrukować i wypełnić formularz dostępny pod wskazanym linkiem, a następnie wysłać go wraz Towarem używanym pod następujący adres:
    MANDEL
    Nowogrodzka 18A/6A (domofon 106)
    00-511 Warszawa
   3. Wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zleceniodawca zobowiązany jest wskazać w szczególności zakres napraw Towaru używanego. 
   4. Aktualne ceny poszczególnych napraw Towaru używanego wskazane są w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
   5. Przed wysyłką Towaru, Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać przedpłaty całości wynagrodzenia za wybrane przez niego naprawy Towaru używanego. Przedpłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 55109010430000000131172670. W tytule przelewu, Zleceniodawca powinien wpisać swoje imię i nazwisko oraz zdanie “Odpłatna naprawa”.
   6. Dowód dokonania przedpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, Zleceniodawca powinien umieścić w paczce z Towarem używanym lub dostarczyć go Sprzedawcy w inny sposób. 
   7. Koszty dostarczenia Towaru używanego do Sprzedawcy ponosi Zleceniodawca. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Towaru używanego przesłanego przesyłką płatną za pobraniem. 
   8. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Towar używany w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostarczenia Towaru używanego w nieprawidłowy sposób (w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie), w szczególności poprzez zastosowanie niewłaściwego opakowania. 
   9. Po otrzymaniu Towaru używanego, Sprzedawca dokonuje weryfikacji:
   10. W przypadku braku dokonania przedpłaty albo dokonania jej w nieprawidłowej wysokości, Sprzedawca zwraca się do Zleceniodawcy o dokonanie przedpłaty albo jej uzupełnienie. Do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nieprawidłowości wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może powstrzymać się z rozpoczęciem napraw Towaru używanego.
   11. W przypadku braku stwierdzenia przez Sprzedawcę nieprawidłowości lub ich usunięciu przez Zleceniodawcę, Sprzedawca wysyła Zleceniodawcy wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, w ramach której:
   12. Wraz z otrzymaniem przez Zleceniodawcę wiadomości, o której mowa w ust. 11 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy o naprawę Towaru używanego.
   13. Sprzedawca dokonuje napraw Towaru używanego w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia jego otrzymania. 
   14. Po wykonaniu napraw Towaru używanego, Sprzedawca odsyła Towar używany Zleceniodawcy przesyłką kurierską, pod adres wskazany przez Zleceniodawcę.
   15. Koszty odesłania Towaru używanego ponosi Zleceniodawca. 
   16. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy o naprawę Towaru używanego bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 17-18 poniżej. 
   17. Jeżeli wykonywanie napraw Towaru używanego zostało rozpoczęte przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o naprawę Towaru używanego, a Zleceniodawca odstąpił od Umowy o naprawę Towaru używanego przed ich zakończeniem, zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia. Kwota zapłaty zostanie obliczona przez Sprzedawcę proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (z uwzględnieniem kwoty wskazanego w formularzu wynagrodzenia za naprawę Towaru używanego) i następnie zostanie potrącona przez Sprzedawcę z kwoty podlegającej zwrotowi Zleceniodawcy. 
   18. W przypadku pełnego wykonania napraw Towaru używanego przez Sprzedawcę, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o naprawę Towaru używanego (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta). 
   19. Postanowienia ust. 16-18 powyżej dotyczą Zleceniodawców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. 
   20. Postanowienia niniejszego § 9 nie dotyczą napraw dokonywanych na podstawie § 8 Regulaminu 

    §10. Umowa przekazania Towaru używanego

   1. W celu zawarcia Umowy przekazania Towaru używanego, Przekazujący powinien wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie:
    1. wpisać w dedykowanym formularzu elektronicznym następujące dane:
     1. imię;
     2. adres poczty elektronicznej;
     3. model Towaru używanego;
     4. datę zakupu Towaru używanego;
     5. oświadczenie o chęci wymiany Towaru używanego na Kod rabatowy;
    2. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
    3. potwierdzić wysyłkę formularza. 
   2. Po otrzymaniu formularza wskazanego w ust. 1 powyżej, Sprzedawca wysyła Przekazującemu wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, w której potwierdza możliwość wymiany Towaru używanego na Kod rabatowy.
   3. Wraz z otrzymaniem przez Przekazującego wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy przekazania Towaru używanego.
   4. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa ust. 2 powyżej, Przekazujący dostarczyć Towar używany Sprzedawcy powinien pod następujący adres:
    MANDEL
    Nowogrodzka 18A/6A (domofon 106)
    00-511 Warszawa
   5. Koszty dostarczenia Towaru używanego do Sprzedawcy ponosi Zleceniodawca. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Towaru używanego przesłanego przesyłką płatną za pobraniem. 
   6. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Towar używany w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostarczenia Towaru używanego w nieprawidłowy sposób (w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie), w szczególności poprzez zastosowanie niewłaściwego opakowania. 
   7. Po otrzymaniu Towaru używanego, Sprzedawca wysyła Przekazującemu Kod rabatowy za pomocą poczty elektronicznej. Wysyłka Kodu rabatowego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia otrzymania Towaru używanego przez Sprzedawcę. 
   8. Obniżka ceny Towaru, do której uprawnia Kod rabatowy, wynosi:
   9. Kod rabatowy wydawany jest na okaziciela i nie zawiera żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby uprawnionej do jego wykorzystania.
   10. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz.’
   11. Kod rabatowy może zostać wykorzystany przy zakupie tylko jednej sztuki Towaru. Wykorzystanie Kodu rabatowego do zakupu więcej niż jednej sztuki Towaru jest niedopuszczalne. 
   12. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
   13. Okres ważności Kodu rabatowego wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od dnia jego wydania Przekazującemu. Po upływie okresu ważności, Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany do nabywania Towarów.
   14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie Kodu rabatowego przez osobę nieuprawnioną, która weszła w jego posiadanie z przyczyn leżących po stronie Przekazującego. 
   15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Kod rabatowy, który został utracony przez Przykazującego po jego otrzymaniu. Utracony Kod rabatowy nie podlega odtworzeniu. 
   16. Przekazujący może odstąpić od Umowy przekazania Towaru używanego bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 7 Regulaminu.

   §11. Umowa najmu Towaru

   1. W celu zawarcia Umowy najmu Towaru, Najemca powinien wykonać następujące czynności:
    1. wejść na stronę internetową Sklepu;
    2. wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć przycisk „do koszyka”;
    3. wejść w zakładkę „koszyk”;
    4. wybrać datę rozpoczęcia i datę zakończenia najmu;
    5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
    6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie najmu Towaru przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy najmu;
    7. kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia i płatności”;
    8. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
     1. imię i nazwisko;
     2. adres poczty elektronicznej;
     3. numer telefonu;
     4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
     5. adres rozliczeniowy (jeżeli jest inny, niż adres dostawy);
     6. opcjonalnie - firma i NIP (jeżeli Najemca jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
     7. sposób płatności;
    9. opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera;
    10. kliknąć przycisk „Zapłać teraz”, a następnie dokonać zapłaty czynszu oraz pozostałych należności zgodnie z wybranym sposobem płatności.
   2. Wynajęty Towar dostarczany jest Najemcy przesyłką kurierską. Adres, pod który dostarczany jest Towar, musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
   3. Zapłaty czynszu pozostałych należności Najemca może dokonać:
    1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera;
    2. kartą kredytową w ramach płatności online;
    3. kartą płatniczą w ramach płatności online;
    4. za pomocą kodu BLIK w ramach płatności online;
    5. szybkim przelewem w ramach płatności online.
   4. Podmiotem obsługującym płatności online dokonywane w Sklepie jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 7792308495. Rodzaje akceptowanych kart przy płatnościach online to Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.Electronic, Maestro.

   5. Kliknięcie przez Najemcę przycisku „Zapłać teraz” oraz dokonanie zapłaty czynszu i pozostałych należności jest równoznaczne z zawarciem Umowy najmu Towaru pomiędzy Sprzedawcą i Najemcą. Brak dokonania zapłaty czynszu i pozostałych należności skutkuje brakiem zawarcia Umowy najmu Towaru.
   6. Po zawarciu Umowy najmu Towaru, Najemca otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
   7. Czynsz stanowi iloczyn:
    1. liczby dni trwania najmu Towaru (z wyłączeniem dnia dostarczenia Towaru Najemcy oraz dnia odebrania Towaru przez kuriera w celu jego odesłania Sprzedawcy), z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, oraz
    2. stawki wskazanej przez Sprzedawcę w karcie Towaru.
   8. Sprzedawca informuje, a Najemca przyjmuje do wiadomości, że wysyłki i odbiory Towarów dokonywane są wyłącznie w Dni robocze. Z wymienionych względów, jeżeli
    1. przed zaznaczoną przez Najemcę datą rozpoczęcia najmu nie przypada Dzień roboczy, do czasu trwania najmu dolicza się dni niebędące Dniami roboczymi, które przypadają pomiędzy zaznaczoną przez Najemcę datą rozpoczęcia najmu a najbliższym przypadającym wcześniej Dniem roboczym;
    2. po zaznaczonej przez Najemcę dacie zakończenia najmu nie przypada Dzień roboczy, do czasu trwania najmu dolicza się dni niebędące Dniami roboczymi, które przypadają pomiędzy zaznaczoną przez Najemcę datą zakończenia najmu a najbliższym przypadającym później Dniem roboczym. 
   9. Wraz z zapłatą czynszu, Najemca zobowiązany jest dokonać zapłaty pozostałych należności, obejmujących: 
    1. kaucję wskazaną przez Sprzedawcę w karcie Towaru;
    2. koszty dostarczenia i odebrania Towaru wskazane przez Sprzedawcę w karcie Towaru.
   10. Sprzedawca dostarcza Najemcy Towar w terminie wskazanym w formularzu przez Najemcę.
   11. Najemca zobowiązany jest:
    1. używać Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;
    2. zwrócić Sprzedawcy Towar w stanie niepogorszonym, uwzględniającym jednak normalne zużycie;
    3. nie oddawać Towaru do używania osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Sprzedawcy;
    4. nie dokonywać zmian ani ulepszeń Towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy;
    5. utrzymywać Towar w należytym stanie technicznym i estetycznym, w tym dokonywać konserwacji Towaru we własnym zakresie i na własny koszt.
   12. Najemca zobowiązany jest odesłać Towar Sprzedawcy najpóźniej w dacie zakończenia najmu wskazanej w formularzu. Przed datą zakończenia najmu, Sprzedawca i Najemca mogą uzgodnić przedłużenie czasu trwania najmu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu za przedłużony czas trwania najmu. W przypadku braku zapłaty czynszu za przedłużony czas trwania najmu, Sprzedawca jest uprawniony do jego potrącenia z kaucji wpłaconej przez Najemcę.
   13. W przypadku odesłania Towaru Sprzedawcy przed wskazaną w formularzu datą zakończenia najmu, czynsz najmu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Czynsz przypadający na dni najmu niewykorzystane przez Najemcę, Sprzedawca zwraca Najemcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru.
   14. W przypadku odesłania Towaru Sprzedawcy po wskazanej w formularzu dacie zakończenia najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Towaru po zakończeniu najmu. Kwota wynagrodzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym jest równa wysokości czynszu najmu. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia, Sprzedawca jest uprawniony do jego potrącenia z kaucji wpłaconej przez Najemcę
   15. Po otrzymaniu Towaru, Sprzedawca dokonuje jego sprawdzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Towaru wykraczających poza normalne zużycie, Sprzedawca dokonuje potrącenia kwoty odpowiadającej uszkodzeniom z kaucji wpłaconej przez Najemcę.
   16. W przypadku, gdy kaucja nie wystarczy na pokrycie szkód poniesionych przez Sprzedawcę na skutek uszkodzeń Towaru albo jego całkowitej utraty z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy naprawienia szkód niepokrytych przez kaucję na zasadach ogólnych. 
   17. Kaucja wpłacona przez Najemcę, po dokonaniu przez Sprzedawcę ewentualnych potrąceń, podlega zwrotowi Najemcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę. 
   18. O dokonanych potrąceniach i przyczynach ich dokonania, Sprzedawca zobowiązany jest zawiadomić Najemcę za pomocą poczty elektronicznej. 
   19. W przypadku, gdy Towar zostanie zwrócony w bardzo dobrym stanie, Sprzedawca może (według własnego uznania) przyznać Najemcy zniżkę na zakup dowolnego Towaru dostępnego w Sklepie. 
   20. W przypadku, gdy najpóźniej w dniu odesłania Towaru, Najemca poinformuje Sprzedawcę o woli nabycia Towaru na własność, a Sprzedawca wyrazi zgodę na sprzedaż tego Towaru Najemcy, regularna cena sprzedaży tego Towaru ulega obniżeniu o kwotę zapłaconego przez Najemcę czynszu oraz uiszczonych z góry kosztów odesłania Towaru. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zapłata przez Najemcę pozostałej części ceny Towaru w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia otrzymania zgody Sprzedawcy na sprzedaż Towaru. 
   21. Do Umowy sprzedaży zawartej w sposób wskazany w ust. 18 powyżej, stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Umowy sprzedaży zawartej za pomocą funkcjonalności Sklepu. 
   22. Najemca może odstąpić od Umowy najmu Towaru bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 232-234 poniżej.  
   23. Jeżeli okres najmu rozpoczął się przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy najmu Towaru, a Najemca odstąpił od Umowy najmu Towaru przed jego zakończeniem, zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta ma on obowiązek zapłaty za okres najmu, który upłynął do chwili odstąpienia. Kwota zapłaty zostanie obliczona przez Sprzedawcę proporcjonalnie do wykorzystanego okresu najmu i następnie zostanie potrącona przez Sprzedawcę z czynszu podlegającemu zwrotowi Najemcy.
   24. Po zakończeniu okresu najmu, Najemcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy najmu Towaru (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta). 
   25. Postanowienia ust. 22-24 powyżej dotyczą Najemców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. 

   §12. Reklamacje dotyczące Umów innych, niż Umowa sprzedaży

   1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wskazanej w § 9-11 Regulaminu, Klient będący jej stroną może zgłosić reklamację. 
   2. Reklamacje mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.
   3. Reklamacja powinna zawierać:
    1. imię i nazwisko Klienta;
    2. adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;
    3. szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości oraz (w miarę możliwości) dokumenty potwierdzające ich wystąpienie;
    4. żądanie reklamacji.
   4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
   5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
   6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
   7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca realizuje zawarte w niej żądania Klienta.  


    §13Warunki wydania eparagonu

   1. Eparagon - jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.
   2. Warunkiem wydania eparagonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin. 
   3. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
   4. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
   5. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
   6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.

   §14Własność intelektualna Sprzedawcy

   1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
    1. nazwa Sklepu;
    2. logo Sklepu;
    3. zdjęcia i opisy Towarów;
   2. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych.                                                                     -podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
   3. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

   §15. Przetwarzanie danych osobowych

   1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://mandel-store.com/policies/privacy-policy.

   §16. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

   1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
   2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
     1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
     2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
     3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   §17. Zmiana Regulaminu

   1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
    1. zmiany danych Sprzedawcy;
    2. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
    3. rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
    4. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
    5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
   2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu. 
   3. Do Umów zawartych przed dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
   §18. Postanowienia końcowe
   1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.
   2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 18.08.23 r.

    

   REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH MANDEL

   §1. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych Mandel (dalej łącznie: „Karty Podarunkowe”) w postaci:
    1. elektronicznej (dalej: „Elektroniczne Karty Podarunkowe” lub „EKP”);
    2. fizycznej (dalej: „Fizyczne Karty Podarunkowe” lub „FKP”).
   2. Wydawcą Kart Podarunkowych jest Monika Kalicińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Mandel – Monika Kalicińska” (adres do doręczeń: Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 5223036948, numer REGON: 362361766 (dalej: „Wydawca”).
   3. W sprawach dotyczących Kart Podarunkowych, Nabywcy i Użytkownicy mogą kontaktować się z Wydawcą za pomocą:
    1. poczty elektronicznej – pod adresem: hello@mandel-store.com; 
    2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa;
    3. telefonu pod numerem 789 324 914. 
   4. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
   5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do:
    1. Nabywców i Użytkowników korzystających z Kart Podarunkowych podczas zakupów w Sklepie internetowym – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące Kupujących;
    2. Umowy nabycia zawartej w Sklepie internetowym – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące Umowy sprzedaży. 
   §2. Definicje

   1. Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
    1. Elektroniczna Karta Podarunkowa/EKP – bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci elektronicznej, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu art. 921(14) Kodeksu cywilnego, uprawniający Użytkownika do dokonania zakupu Towarów w Sklepie internetowym;
    2. Fizyczna Karta Podarunkowa/FKP - bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci fizycznej, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu art. 921(14) Kodeksu cywilnego, uprawniający Użytkownika do dokonania zakupu Towarów w Sklepie internetowym;
    3. Karta Podarunkowa – Elektroniczna Karta Podarunkowa lub Fizyczna Karta Podarunkowa;
    4. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
    5. Konsument osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
    6. Nabywca – osoba, która zawarła z Wydawcą Umowę nabycia lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
    7. Polityka prywatności Sklepu internetowego – dokument zawierający informacje
     o przetwarzaniu danych osobowych przez Wydawcę, dostępny pod adresem internetowym: https://mandel-store.com/policies/privacy-policy
    8. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Wydawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
    9. Regulamin Sklepu internetowego – regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, dostępny pod adresem internetowym: https://mandel-store.com/policies/terms-of-service;
    10. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem internetowym: www.mandel-store.com;
    11. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma
     w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący;
    12. Umowa nabycia – umowa, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Podarunkowej, a Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny;
    13. Umowa sprzedaży – zawierana w Sklepie internetowym umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie, której Wydawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
    14. Użytkownik – osoba, która dokonuje zakupu w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej;
    15. Wydawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
    16. Zamówienie – zamówienie składane przez Kupującego w Sklepie internetowym.
   2. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 powyżej albo w innych postanowieniach Regulaminu, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Sklepu internetowego.
   §3. Ogólne zasady korzystania z Karty Podarunkowej
   1. Karta Podarunkowa wydawana jest na okaziciela i nie zawiera żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby uprawnionej do jej wykorzystania.
   2. Aktualną wartość Karty Podarunkowej Użytkownik może sprawdzić kontaktując się z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 1 lub telefonicznie pod numer telefonu wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3 Regulaminu.  
   3. Karta Podarunkowa może być wykorzystywana wielokrotnie podczas nabywania Towarów w Sklepie internetowym. 
   4. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Towar więcej niż 1 (jedną) Kartę Podarunkową.
   5. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
   6. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 1 (jeden) rok od dnia jej wydania Nabywcy. Po upływie okresu ważności, Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana do nabywania Towarów.
   7. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.
   8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w jej posiadanie z przyczyn leżących po stronie Nabywcy. 
   9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, która została utracona przez Nabywcę po jej otrzymaniu. Utracona Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu. 
   10. Użytkownik posiadający więcej niż jedną Kartę Podarunkową może połączyć je w jedną Kartę Podarunkową. Połączenia Kart Podarunkowych dokonuje Wydawca na prośbę Użytkownika złożoną za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku, gdy podlegające łączeniu Karty Podarunkowe mają różne terminy ważności, najdłuższy wśród nich termin staje się terminem ważności połączonej Karty Podarunkowej. 
   §4.Nabycie Elektronicznej Karty Podarunkowej
   1. EKP można nabyć w Sklepie internetowym.
   2. Nabycie EKP w Sklepie internetowym wymaga dokonania przez Nabywcę takich samych czynności, które na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego są wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 4.
   3. Wydawca dostarcza EKP Nabywcy niezwłocznie po dokonaniu przez niego zapłaty ceny będącej równowartością wartości EKP.
   4. Dostarczenie EKP Nabywcy następuje poprzez jej wysłanie za pomocą poczty elektronicznej pod adres podany przez Nabywcę.
   5. Cena za EKP nie może zostać uiszczona przy użyciu innej EKP. 
   6. Przy nabyciu EKP nie uwzględnia się bonów rabatowych ani obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej. 
   §5.Nabycie Fizycznej Karty Podarunkowej
   1. FKP można nabyć w Sklepie internetowym.
   2. Nabycie FKP w Sklepie internetowym wymaga dokonania przez Nabywcę takich samych czynności, które zgodnie z § 4 Regulaminu są wymagane do zawarcia Umowy nabycia EKP, z zastrzeżeniem, że do zawarcia Umowy nabycia FKP wymagane jest dodatkowo:
    1. umieszczenie w komentarzu do Zamówienia informacji o chęci otrzymania FKP;
    2. uiszczenia przez Nabywcę kosztów wysyłki FKP (chyba, że Nabywca chce odebrać FKP osobiście).
   3. Wysyłka FKP następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za FKP na rachunku bankowym Wydawcy. FKP dostarczana jest przesyłką kurierską albo odbierana przez Nabywcę osobiście w punkcie stacjonarnym Wydawcy, położonym pod adresem: ul. Nowogrodzka 18A/6A (domofon 106), 00-511 Warszawa.
   4. Cena za FKP nie może zostać uiszczona przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
   5. Przy nabyciu FKP nie uwzględnia się bonów rabatowych ani obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej. 
   §6.Korzystanie z Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym
   1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Karty Podarunkowej niezwłocznie po jej otrzymaniu.
   2. W Sklepie internetowym jest możliwa realizacja FKP i EKP.
   3. Korzystanie z Karty Podarunkowej polega na wpisaniu przypisanego do niej kodu w dedykowanym polu formularza służącego do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. 
   4. Użytkownik może wykorzystać więcej niż jedną Kartę Podarunkową w ramach tej samej transakcji. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, wartości wykorzystanych Kart Podarunkowych podlegają zsumowaniu. 
   5. Łączna cena Towarów objętych Umową sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być:
    1. niższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, zawarcie Umowy sprzedaży skutkuje obniżeniem wartości Karty Podarunkowej o cenę nabytych Towarów. Różnica pomiędzy wartością Karty Podarunkowej a ceną nabytych Towarów nie podlega wypłacie Użytkownikowi w pieniądzu;
    2. równa wartości tej Karty Podarunkowej;
    3. wyższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest uiścić brakującą część ceny w pieniądzu lub za pomocą innej Karty podarunkowej. 
   6. Użytkownik nabywający Towary przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej może skorzystać z obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej.  
   7. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który został nabyty z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Wydawca dokonuje zwrotu środków wykorzystanych przez Użytkownika na Kartę Podarunkową. 
   §7. Prawo odstąpienia od Umowy nabycia
   1. Postanowienia niniejszego § 7 dotyczą wyłącznie Nabywcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
   2. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy nabycia bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. 
   3. Prawo odstąpienia od Umowy nabycia, Nabywca wykonuje poprzez złożenie Wydawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nabycia (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy nabycia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu,
    o którym mowa w ust. 2 powyżej.
   4. Oświadczenie może być złożone przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy nabycia, Wydawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej. 
   5. Nabywca może złożyć Oświadczenie na formularzu, którego wzór został umieszczony  przez Wydawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0095/1861/2516/files/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf?v=1639064811.
   6. Wypełniony formularz, Nabywca powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1 lub pocztą tradycyjną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
   7. Wydawca przesyła Nabywcy potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
   8. Zwrot ceny Karty Podarunkowej następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia przez Wydawcę. Zwrot ceny Karty Podarunkowej dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Nabywca nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
   §8. Reklamacje
   1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących nabycia lub korzystania z Karty Podarunkowej, Nabywca lub Użytkownik może zgłosić reklamację.
   2. Reklamacje mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.
   3. Reklamacja powinna zawierać:
    1. imię i nazwisko Nabywcy lub Użytkownika;
    2. adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;
    3. szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości oraz (w miarę możliwości) dokumenty potwierdzające ich wystąpienie;
    4. żądanie reklamacji.
   4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Wydawca może zwrócić się do osoby składającej reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
   5. Wydawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
   6. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
   §9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
   1. Postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Nabywców i Użytkowników będących Konsumentami.
   2. Nabywca lub Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
    1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
    2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
    3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   4. Nabywca lub Użytkownik może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   §10. Przetwarzanie danych osobowych
   Do przetwarzania danych osobowych Nabywców i Użytkowników nabywających i korzystających z Kart Podarunkowych w Sklepie internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki prywatności Sklepu internetowego dotyczące Kupujących.

   §11. Zmiana Regulaminu
   1. Wydawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
    1. zmiany przedmiotu działalności Wydawcy;
    2. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
    3. decyzji Wydawcy o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Nabywców i Użytkowników warunków korzystania z Karty Podarunkowej. 
   2. Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do wprowadzenie mniej korzystnych dla Nabywców i Użytkowników warunków korzystania z Karty Podarunkowej.
   3. O zmianie Regulaminu Wydawca informuje poprzez:
    1. opublikowanie zmienionej wersji Regulaminu w Sklepie internetowym oraz
    2. przesłanie zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej Nabywcom, którzy nabyli Kartę Podarunkową w Sklepie internetowym.
   4. Nabywca lub Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.
   5. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Karty Podarunkowej posiadanej przez Nabywcę lub Użytkownika stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany. 
   §12.Postanowienia końcowe

   Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1.09.23 r. 


   REGULAMIN DOSTARCZANIA NEWSLETTERA

   §1. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki dostarczania Newslettera sklepu internetowego „Mandel” działającego pod adresem internetowym www.mandel-store.com (dalej: „Sklep”). 
   2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
   3. Dostawcą Newslettera jest Monika Kalicińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Mandel – Monika Kalicińska” (adres do doręczeń: Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 5223036948, numer REGON: 362361766 (dalej: „Dostawca”).
   4. Kontakt z Dostawcą jest możliwy za pomocą:
    1. poczty elektronicznej – pod adresem: hello@mandel-store.com;
    2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa;
    3. telefonu pod numerem 789 324 914. 
   5. Przed rozpoczęciem subskrypcji Newslettera, Subskrybent zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
   6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu, dostępnego pod adresem: https://mandel-store.com/policies/terms-of-service (dalej: „Regulamin Sklepu”).
   §2. Definicje

   Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

   1. Dostawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
   2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   3. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Dostawcy (w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie);
   4. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera (kryteria oceny zgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
   5. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Subskrybentów przez Dostawcę;
   6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Dostawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
   8. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
   9. Regulamin Sklepu - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
   10. Sklep - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
   11. Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Dostawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
   12. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie Newslettera w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Dostawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy dane osobowe;
   13. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
   14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
   §3. Wymagania techniczne
   1. W celu otrzymywania Newslettera, niezbędne jest łącznie:
    1. połączenie z siecią Internet;
    2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
    3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
    4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
   2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Subskrybentów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
   3. Dostawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz Newslettera przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 
   4. Dostawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Subskrybenta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Dostawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
   §4. Zasady ogólne
   1. Subskrybent jest zobowiązany do korzystania ze Newslettera w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
   2. Dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
   §5. Umowa o dostarczanie Newslettera
   1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien podać Dostawcy adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
   2. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Subskrybenta elektronicznego formularza udostępnionego w Sklepie. 
   3. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.  
   4. Dostawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
    1. dostarczony Newsletter nie podlega późniejszej aktualizacji;
    2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Dostawcy.
   5. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
   6. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
   7. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Dostawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
    1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; 
    2. wysłanie Dostawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt 2, może zostać złożone także na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
   8. Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 7 powyżej. 
   §6. Reklamacje dotyczące Newslettera
   1. Postanowienia niniejszego § 6 dotyczą wyłącznie Subskrybentów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
   2. Dostarczany Subskrybentowi przez Dostawcę Newsletter musi być zgodny z Umową o dostarczanie Newslettera w chwili jego dostarczenia. 
   3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Newslettera i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili.
   4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Subskrybent może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera. 
   5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
   6. Reklamacja powinna zawierać:
    1. imię i nazwisko Subskrybenta;
    2. adres poczty elektronicznej;
    3. opis ujawnionej Niezgodności;
    4. żądanie doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera.
   7. Dostawca może odmówić doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Dostawcę nadmiernych kosztów.
   8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Dostawca udziela Subskrybentowi odpowiedzi na reklamację, w której:
    1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera;
    2. odmawia doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
    3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
   9. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
   10. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca na własny koszt doprowadza Newsletter do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Subskrybenta, uwzględniając charakter Newslettera oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera Dostawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 
   11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Subskrybent może złożyć Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
    1. doprowadzenie do zgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
    2. Dostawca nie doprowadził Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera zgodnie z ust. 10 powyżej;
    3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Dostawca próbował doprowadzić Newsletter do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera;
    4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera bez uprzedniego żądania od Dostawcy doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera;
    5. z oświadczenia Dostawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Dostawca nie doprowadzi Newslettera do zgodności z Umową o dostarczanie Newslettera w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Subskrybenta. 
   12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
   13. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
    1. imię i nazwisko Subskrybenta;
    2. adres poczty elektronicznej;
    3. datę dostarczenia Newslettera; 
    4. opis ujawnionej Niezgodności;
    5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
    6. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
   14. Subskrybent nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
   15. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
   §7. Przetwarzanie danych osobowych

   Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://mandel-store.com/policies/privacy-policy.

   §8.Pozasądowe rozwiązywanie sporów
   1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Subskrybentów będących Konsumentami.
   2. Subskrybent ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Subskrybenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
    1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
    2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
    3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
          4. Subskrybent może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.4.

   §9.Zmiana Regulaminu
   1. Dostawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
    1. zmiany danych Dostawcy;
    2. zmiany przedmiotu działalności Dostawcy;
    3. rozpoczęcia dostarczania przez Dostawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
    4. dokonania technicznej modyfikacji Newslettera wymagających dostosowania do niej postanowień Regulaminu;
    5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
   2. O zmianie Regulaminu Subskrybenci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu. Równocześnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Subskrybentom pocztą elektroniczną.
   3. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
   4. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Dostawcy przez Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Newslettera. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
   5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera.
   §10. Postanowienia końcowe
   1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz Umowy o dostarczanie Newslettera jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.
   2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1.09.2023 r.